Algemene cursusvoorwaarden

Uitvoering van dienstverlening

Schola Medica verplicht zich de overeengekomen opleiding, cursus, training of andere dienstverlening naar beste vermogen uit te voeren. Uitgangspunten hierbij zijn de vastgelegde visie op opleiden en leren en de geldende kwaliteitseisen van Huisartsopleiding Nederland en SOON.

Schola Medica is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd is als gevolg van overmacht.

Bij onvoldoende deelname aan of overmachtsituaties vooraf of tijdens de opleiding, cursus, training of andere dienstverlening heeft Schola Medica het recht deze te annuleren of naar een ander tijdstip te verschuiven. Eventueel betaalde kosten worden terugbetaald.

In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en bepalingen uit het service level agreement of de opdracht tot dienstverlening, zijn de bepalingen van het service level agreement of de opdracht tot dienstverlening leidend.

Vertrouwelijkheid

Schola Medica zal zich, ten aanzien van het gebruik van voor de opleiding, cursus, training of andere dienstverlening verstrekte of ter kennis gekomen informatie, die zorgvuldigheid betrachten die voortvloeit uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en die mag worden verwacht ten aanzien van (bedrijfs)gegevens conform artikel 272 en 273 van het Wetboek van Strafrecht.

Annuleringskosten

Schola Medica hanteert de onderstaande annuleringsregelingen.
Annuleringen dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan Schola Medica.
Bij annulering tot vier weken voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht en bij annulering binnen vier weken voor aanvang worden de totale kosten in rekening gebracht.
Als Schola Medica en een opdrachtgever een overeenkomst tot opleiding, cursus, training of andere dienstverlening hebben afgesloten worden bij annulering door de opdrachtgever of deelnemer kosten aan de opdrachtgever of deelnemer doorbelast. Het gaat om de door Schola Medica reeds gemaakte kosten en, indien Schola Medica ter uitvoering van de overeenkomst met derden verplichtingen is aangegaan, de voor Schola Medica niet terug te vorderen kosten bij de derde.

Prijzen

Schola Medica heeft het recht om haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van de cursus de op het moment van bevestiging genoemde prijs zal blijven gelden, tenzij partijen op dit punt anders zijn overeengekomen.

Klachten

Voor cursussen geldt de klachtenregeling van Schola Medica.

Beeldmateriaal

Het is niet toegestaan om tijdens de cursus foto’s en/of video’s te maken van het onderwijs(materiaal) of de docenten en/of simulatiepatiënten. Foto’s en/of filmopnames die door de cursusorganisatie worden gemaakt zijn alleen voor intern gebruik (met name ten behoeve van docent- en simulatiepatiënt-professionalisering). Het is niet toegestaan dit materiaal te verspreiden. Bij extern gebruik wordt om toestemming gevraagd.

Auteursrechten

Het auteursrecht is van toepassing op het lesmateriaal van Schola Medica. Het openbaar maken en verveelvoudigen van het lesmateriaal is het exclusieve recht van Schola Medica. Bij openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Schola Medica kan Schola Medica overgaan tot het vorderen van een schadevergoeding.

 

september 2019

Onze website plaatst enkel strikt noodzakelijk cookies zodat de website goed werkt en we genereren daarnaast anonieme gebruiksstatistieken. Lees hier hoe we omgaan met jouw privacy en gegevens.