Reglementen

Reglement STARtclass huisartsgeneeskunde

April 2023

DOELGROEP

1. De aios is verplicht om in het eerste kwartaal van de opleiding Huisartsgeneeskunde jaar 1 deel te nemen aan de STARtclass jaar 1. Dit ter voorbereiding op het verrichten van spoedzorg tijdens de opleiding.

2. De aios die de stage Klinische Zorg doorloopt op een spoedeisende hulp is voorafgaand aan deze stage verplicht om deel te nemen aan de STARtclass jaar 2.

3. De aios Huisartsgeneeskunde jaar 3 zijn verplicht om deel te nemen aan de STARtclass jaar 3.

VRIJSTELLING

4. De STARtclass is door de huisartsopleidingen gedefinieerd als verplicht onderwijs. Vrijstelling van deelname aan (delen) van de STARtclass kan daarom slechts door het hoofd van de opleiding worden verleend. Het opleidingsinstituut (i.c. het hoofd) bepaalt of de aios een onderdeel van de STARtclass mag missen en geeft dit schriftelijk door aan het organisatiebureau van Schola Medica. Bij gehele vrijstelling wordt de aios door het opleidingsinstituut niet aangemeld bij Schola Medica.

GEGEVENSUITWISSELING

5. Het betreffende opleidingsinstituut geeft het verwachte aantal deelnemers ten minste drie maanden van tevoren door aan het organisatiebureau van Schola Medica. In verband met de instroom van nieuwe aios kan tot uiterlijk een maand van tevoren kleine wijzigingen in aantal worden doorgegeven. Bij wijzigingen na deze termijn behoudt Schola Medica zich het recht voor om de aios in te schrijven voor een STARtclass op een later moment.

6. De NAW-gegevens en bignummer van de aios die (naar verwachting) gaat deelnemen aan een STARtclass worden ten minste drie maanden voor aanvang van de betreffende cursus door het opleidingsinstituut verschaft aan het organisatiebureau van Schola Medica. De aios dient zelf een pasfoto te uploaden.

DE CURSUS

7. De STARtclass is een voltijds cursus en wordt gegeven gedurende aaneengesloten werkdagen. De aios is verplicht dagelijks een presentielijst te tekenen. Afwezigheid wordt door Schola Medica schriftelijk gemeld aan het betreffende opleidingsinstituut.

8. De cursusdagen beginnen om 08.00 uur en eindigen om 18.00 uur. Afhankelijk van het definitieve programma kan hiervan worden afgeweken.

9. De aios wordt door het organisatiebureau van Schola Medica ingedeeld in oefengroepen. De aios is verplicht zich aan deze indeling te houden. Ter identificatie draagt de aios tijdens de cursus duidelijk zichtbaar een badge.

10. Indien een aios een onderdeel van de STARtclass mist, bepaalt het opleidingsinstituut of de aios het gemiste onderdeel moet inhalen tijdens een volgende STARtclass of dat de aios een vervangende opdracht moet doen. Het inhalen van onderdelen is alleen mogelijk indien er voldoende capaciteit is bij een volgende STARtclass.

11. Bij voldoende resultaat ontvangt de aios een certificaat. Het certificaat voor de STARtclass jaar 2 heeft een geldigheidsduur van 4 jaar.

VOORBEREIDING

12. Van de aios wordt verwacht dat hij/zij zich voorbereidt op de cursus. De lesstof, de e-learnings en de e-books zijn acht weken voorafgaand aan de cursus beschikbaar via de online leeromgeving. De aios ontvangt hier bericht over. De aios dient de lesstof vóór aanvang van de cursus door te lezen en de e-learningmodules te volgen.

TOETSING EN HERKANSING

13. Tijdens de STARtclass jaar 1 wordt gewerkt met KPB-formulieren en een observatieformulier om de voortgang van de aios bij te houden. Iedere deelnemer heeft bij twee scenario's een doktersrol. De aios is zelf verantwoordelijk om tijdens deze scenario's een KPB formulier en een observatieformulier in te laten vullen door de docent (KPB-formulier) en de collega aios die observant is tijdens het scenario (observatieformulier). De observant vult de twee keren dat de aios een doktersrol heeft het hele observatieformulier in. De eerste keer dat de aios de doktersrol heeft vult de docent het eerste KPB-formulier in. De tweede keer dat de aios de doktersrol heeft, geeft de aios vooraf aan de docenten aan wat diens leerpunten zijn, zodat de docent vooral op die onderdelen de aandacht vestigt. Het kan voorkomen dat de cursist in een debriefing van een eerdere cursusdag is besproken en dat daarbij andere leerpunten naar voren zijn gekomen dan wat de cursist aangeeft. In dat geval vestigt de docent met name ook op de onderdelen uit de debriefing de aandacht, naast de onderdelen die de aios zelf heeft benoemd als leerpunt. De docent geeft een narratieve toelichting op de scores van de aios indien een item met een één of twee wordt beoordeeld. De docenten worden geïnstrueerd om cursisten met een één of tweemaal een score twee mee te nemen naar de docent- nabespreking aan het einde van een cursusdag. Bij een score van eenmaal een één of tweemaal een twee op een KPB-formulier is het wenselijk de voortgang van aios nog een keer te beoordelen. Dan kan het zijn dat de aios een derde keer wordt ingedeeld als dokter op de vierde dag. Er wordt een derde KPB-formulier en beoordelingsformulier ingevuld. Wanneer tijdens de STARtclass-jaar 1 er een derde KPB wordt ingevuld voor een aios volgt altijd een terugkoppeling vanuit Schola Medica naar het instituut dat een derde KPB-fomulier en checklist zijn ingevuld. Het opleidingsinstituut zal deze informatie betrekken bij de inzetbaarheid van de aios tijdens de diensten. Het opleidingsinstituut is verantwoordelijk voor de verdere begeleiding van de aios. De aios uploadt de ingevulde KPB-formulieren en beoordelingsformulieren in zijn/haar portfolio zodat het instituut ook inzage heeft in de beoordeling. De uitslag van de formulieren wordt door Schola Medica doorgegeven aan het instituut na afloop van de STARtclass. Na afronding van de cursus krijgt de aios een bewijs van deelname.

Voor STARtclass jaar 2 is elke aios verplicht twee eindtoetsen (theorie en scenario) af te leggen. De eindtoetsen zijn selectief. Bij voldoende resultaat van de eindtoetsen wordt aan de aios een certificaat verstrekt. Het resultaat van de eindtoetsen geeft Schola Medica door aan de coördinatoren van het opleidingsinstituut van de aios.

14. Een aios die op de afsluitende dag van de STARtclass jaar 2 de scenariotoets onvoldoende scoort wordt in de gelegenheid gesteld op dezelfde dag een herkansingstoets af te leggen. Indien deze toets wederom een onvoldoende score oplevert moet op een later tijdstip, doch bij voorkeur binnen twee weken na beëindiging van de STARtclass jaar 2, een scenariotoets opnieuw worden afgelegd. Het betreffende opleidingsinstituut stemt dit af met het organisatiebureau van Schola Medica en met de stage-instelling waar de aios de opleiding volgt.

In het geval van een onvoldoende score op de theorietoets wordt de aios, in overleg met het opleidingsinstituut, door Schola Medica in de gelegenheid gesteld (elektronisch) een herkansingstoets te maken. Dit dient binnen vier weken na afloop van de STARtclass jaar 2 gerealiseerd te zijn. Het opleidingsinstituut is verantwoordelijk voor de verdere begeleiding van aios en stageopleider.

15. Indien een aios niet slaagt voor de herkansingstoets(en) wordt geen certificaat verstrekt. Indien het onderdeel BLS/AED wel met goed gevolg is afgelegd zal voor dit onderdeel separaat een certificaat worden overhandigd. Voor STARtclass jaar 2 geldt dat het hoofd van het betreffende opleidingsinstituut en de stageopleider bepalen óf en onder welke voorwaarden de stage van de aios voortgang kan vinden.

16. Indien een aios niet deelneemt aan de eindtoets wordt dit doorgegeven aan het hoofd van het betreffende opleidingsinstituut en ontvangt de aios geen certificaat. Het hoofd van het opleidingsinstituut bepaalt of de toets ingehaald dient te worden en óf en onder welke voorwaarden de opleiding van de aios voortgang kan vinden.

17. Bij theoretische toetsen kan een aios vanwege medische omstandigheden bij het organisatiebureau van Schola Medica een verzoek indienen voor verlenging van de toetstijd met een half uur. Dit verzoek dient, vergezeld van een verklaring van een daartoe bevoegd behandelaar, uiterlijk drie weken voor de start van de cursus bij het organisatiebureau van Schola Medica binnen te zijn.
In voorkomende uitzonderingsgevallen waarin het reglement niet voorziet inzake toets- aangelegenheden beslist de programmaleider.

GEDRAG

18. Wanneer een aios tijdens de cursus opvalt door een storende attitude of een onvoldoende kennis- en vaardighedenniveau, spreekt de docent/trainer de aios hierop aan en meldt dit tevens schriftelijk aan de programmaleider.

19. Bij meerdere meldingen over dezelfde aios aan de programmaleider spreekt deze de betreffende aios daarop aan. Tevens wordt de feedback door de programmaleider schriftelijk gemeld aan het hoofd van het betreffende opleidingsinstituut met een kopie aan de aios en de meldende docent(en).

20. Bij aanhoudend storend gedrag of bij voortduring van onvoldoende kennis- en vaardighedenniveau kan de coursedirector in overleg met de programmaleider de aios wegsturen. Het betreffende instituut wordt hiervan direct telefonisch én schriftelijk op de hoogte gebracht, met een kopie aan de aios en de betrokken docenten.

BEELDMATERIAAL

21. Zie Algemene voorwaarden cursussen Schola Medica

ANNULERING

22. Zie Algemene voorwaarden cursussen Schola Medica.

Gerelateerde documenten:

We gebruiken cookies om onze website goed te laten werken en te kunnen verbeteren.

Voorkeuren cookies

We gebruiken cookies om onze website te analyseren en verbeteren. Het niet toestaan van cookies kan invloed hebben op je gebruikerservaring. Kijk voor meer informatie in onze Privacy- en Cookieverklaring.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt en zijn altijd ingeschakeld. Alles om je een goed werkende website te kunnen tonen.
Analytische Cookies Ingeschakeld
Met analytische cookies kunnen we (geanonimiseerde) gegevens verzamelen over het gebruik van onze website. Dat helpt ons onze website te kunnen optimaliseren.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
Marketing cookies zijn nodig voor functies als socialmedia-deelbuttons en het bijhouden van surfgedrag. Met deze cookies kunnen we je relevante content en advertenties laten zien.