Reglementen

Reglement STARtclass ouderengeneeskunde

April 2023

DOELGROEP

1. De aios die tijdens de opleiding start met de stage verpleeghuis is verplicht om deel te nemen aan de STARtclass ouderengeneeskunde jaar 1 (STARtclass O1).
2. De aios die tijdens de opleiding start met de stage ziekenhuis is verplicht om deel te nemen aan de STARtclass ouderengeneeskunde jaar 2 (STARtclass O2).

VRIJSTELLING

3. De STARtclass is door de opleidingen gedefinieerd als verplicht onderwijs waar slechts na overleg met het betreffende hoofd van de opleiding van afgeweken kan worden. Het opleidingsinstituut bepaalt of de aios vrijstelling krijgt voor een onderdeel van de STARtclass en geeft dit schriftelijk door aan het organisatiebureau van Schola Medica. Bij gehele vrijstelling wordt de aios door het opleidingsinstituut niet aangemeld bij Schola Medica.

GEGEVENSUITWISSELING

4. Het betreffende opleidingsinstituut geeft het verwachte aantal deelnemers aan de STARtclass ten minste drie maanden van tevoren door aan het organisatiebureau van Schola Medica. In verband met de instroom van nieuwe aios kan tot uiterlijk een maand van tevoren kleine wijzigingen in aantal worden doorgegeven. Bij wijzigingen na deze termijn behoudt Schola Medica zich het recht voor om de aios in te schrijven voor een STARtclass op een later moment.
5. De NAW-gegevens en bignummer van de aios die (naar verwachting) gaat deelnemen aan een STARtclass worden drie maanden voor aanvang van de betreffende cursus door het opleidingsinstituut verschaft aan het organisatiebureau van Schola Medica. De aios dient zelf een pasfoto te uploaden.

DE CURSUS

6. De STARtclass is een voltijds cursus en wordt gegeven gedurende aaneengesloten werkdagen. De aios is verplicht dagelijks een presentielijst te tekenen. Afwezigheid wordt door Schola Medica schriftelijk gemeld aan het betreffende opleidingsinstituut.
7. De cursusdagen beginnen om 08.00 uur en eindigen om 18.00 uur. Afhankelijk van het definitieve programma kan hiervan worden afgeweken.
8. De aios wordt door het organisatiebureau van Schola Medica ingedeeld in oefengroepen van wisselende samenstelling. De aios is verplicht zich aan deze indeling te houden. Ter identificatie draagt de aios tijdens de cursus duidelijk zichtbaar een badge.
9. Indien een aios een onderdeel van de STARtclass mist bepaalt het opleidingsinstituut of de aios het gemiste onderdeel moet inhalen tijdens een volgende STARtclass of dat de aios een vervangende opdracht moet doen. Het inhalen van onderdelen is alleen mogelijk indien er voldoende capaciteit is bij een volgende STARtclass.

VOORBEREIDING

10. Van de aios wordt verwacht dat hij/zij zich voorbereidt op de cursus. De lesstof, de e-learnings en de reader zijn beschikbaar in de online leeromgeving. De aios ontvangt hier bericht over. De aios wordt verondersteld de lesstof en eventuele e-learning vóór aanvang van de cursus te bestuderen.

TOETSING EN HERKANSING

11. Elke aios die de STARtclass volgt is verplicht een educatieve pre-toets af te leggen.
12. Bij de pre-toets kan een aios vanwege medische omstandigheden bij het organisatiebureau van Schola Medica een verzoek indienen voor verlenging van de toetstijd met een kwartier. Dit verzoek dient, vergezeld van een verklaring van een daartoe bevoegd behandelaar, uiterlijk drie weken voor de start van de cursus bij het organisatiebureau van Schola Medica binnen te zijn. In voorkomende uitzonderingsgevallen waarin het reglement niet voorziet inzake toetsaangelegenheden beslist de programmaleider STARtclass.
13. Tijdens de cursus wordt een educatief assessment afgenomen in de vorm van een KPB (korte praktijk beoordeling). De feedback op het assessment wordt aan de aios toegelicht door de docenten en schriftelijk teruggekoppeld door middel van het KPB-formulier. De aios ontvangt dit formulier na afloop van het scenario.
14. Voor beide toetsmomenten geldt dat de aios zelf verantwoordelijk is voor het opnemen van de resultaten in het portfolio met als doel gedurende het opleidingsjaar aandacht te blijven besteden aan de feedback die hij/zij ontvangen heeft.

GEDRAG

15. Wanneer een aios tijdens de cursus opvalt door een storende attitude of een onvoldoende kennis- en vaardighedenniveau, spreekt de docent/trainer de aios hierop aan en meldt dit tevens schriftelijk aan de programmaleider.

16. Bij meerdere meldingen over dezelfde aios aan de programmaleider spreekt deze de betreffende aios daarop aan. Tevens wordt de feedback door de programmaleider schriftelijk gemeld aan het hoofd van het betreffende opleidingsinstituut met een kopie aan de aios en de meldende docent(en).

17. Bij aanhoudend storend gedrag of bij voortduring van onvoldoende kennis- en vaardighedenniveau kan de coursedirector in overleg met de programmaleider de aios wegsturen. Het betreffende instituut wordt hiervan direct telefonisch én schriftelijk op de hoogte gebracht, met een kopie aan de aios en de betrokken docenten.

BEELDMATERIAAL

18. Zie Algemene voorwaarden cursussen Schola Medica.

ANNULERING

19. Zie Algemene voorwaarden cursussen Schola Medica. Gerelateerde documenten:
- Algemene voorwaarden cursussen Schola Medica

We gebruiken cookies om onze website goed te laten werken en te kunnen verbeteren.

Voorkeuren cookies

We gebruiken cookies om onze website te analyseren en verbeteren. Het niet toestaan van cookies kan invloed hebben op je gebruikerservaring. Kijk voor meer informatie in onze Privacy- en Cookieverklaring.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt en zijn altijd ingeschakeld. Alles om je een goed werkende website te kunnen tonen.
Analytische Cookies Ingeschakeld
Met analytische cookies kunnen we (geanonimiseerde) gegevens verzamelen over het gebruik van onze website. Dat helpt ons onze website te kunnen optimaliseren.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
Marketing cookies zijn nodig voor functies als socialmedia-deelbuttons en het bijhouden van surfgedrag. Met deze cookies kunnen we je relevante content en advertenties laten zien.