Reglementen

Reglement Dé ABCDE-cursus voor anios

Doelgroep

 1. De anios die gaat werken op een spoedeisende hulp is verplicht om deel te nemen aan een ABCDE-cursus. Dé ABCDE-cursus voor anios voorziet hierin ruimschoots ter voorbereiding op dit werk. Aanmelden kan individueel of via de werkgever en dient tenminste een week (bij voorkeur zes weken) van tevoren te gebeuren via het inschrijfformulier op de website.

Gegevensuitwisseling

 1. De NAW-gegevens en pasfoto van de anios die aan de cursus gaat deelnemen worden door de deelnemer voor aanvang van de betreffende cursus verschaft aan Schola Medica.

De cursus

 1. Dé ABCDE-cursus voor anios is een voltijds cursus en wordt gegeven gedurende aaneengesloten werkdagen. De anios is verplicht dagelijks een presentielijst te tekenen. Afwezigheid wordt gemeld aan de coursedirector die in overleg met de programmaleider van de cursus besluit of door deze afwezigheid afgezien moet worden van certificering.
 2. De cursusdagen beginnen om 08.30 uur en eindigen om 18.30 uur. Afhankelijk van het definitieve programma kan hiervan worden afgeweken.
 3. De anios wordt door het organisatiebureau van Schola Medica ingedeeld in oefengroepen van wisselende samenstelling. De anios is verplicht zich aan deze indeling te houden. Ter identificatie draagt de anios tijdens de cursus duidelijk zichtbaar een badge.
 4. In goed overleg kan de anios op een later tijdstip een gemiste onderdeel inhalen in een volgende ABCDE-cursus voor anios. Het inhalen van onderdelen is alleen mogelijk indien er voldoende capaciteit is bij een volgende cursus.
 5. Bij een onvoldoende voor de theorietoets wordt geen certificaat uitgereikt. Als de anios een onvoldoende heeft gescoord voor een ander onderdeel van de cursus dan ontvangt de anios een certificaat met een aantekening. De geldigheid van het cursus-certificaat is vier jaar.

Voorbereiding

 1. Van de anios wordt verwacht dat hij/zij zich voorbereidt op de cursus. De lesstof, de pre-toets (zie artikel 9), de e-learnings en de reader zijn vier weken voorafgaand aan de cursus beschikbaar via Schola Medica Interactive Learning Environment (SMILE). De anios ontvangt hierover bericht. De anios dient de lesstof vóór aanvang van de cursus door te lezen en de e-learningmodules te volgen.

Toetsing en herkansing

 1. De anios is verplicht uiterlijk 4 dagen voor de start van de cursus een pre-toets te maken en op de eerste cursusdag een theorietoets af te leggen.
 2. De anios met een onvoldoende voor de theorietoets ontvangt geen certificaat. De werkgever bepaalt óf en onder welke voorwaarden de werkzaamheden van de anios voortgang kunnen hebben. Bij een onvoldoende voor een ander onderdeel van de cursus kan de anios wel beginnen op een afdeling spoedeisende hulp. Het is aan de werkgever van de anios om de consequenties ervan te bepalen met betrekking tot zelfstandig werken op de SEH. Een anios die een onvoldoende scoort op de theorietoets, moet op een later tijdstip, doch bij voorkeur binnen een week, de theorietoets opnieuw maken. De anios stemt dit af met het organisatiebureau van Schola Medica en zijn/haar werkgever.
 3. Indien de anios niet slaagt voor de herkansingstoets wordt geen certificaat verstrekt en bepaalt de werkgever óf en onder welke voorwaarden de werkzaamheden van de anios voortgang kunnen hebben.
 4. Bij de theorietoets van de STARt-up class kan een anios vanwege medische omstandigheden bij het organisatiebureau van Schola Medica een verzoek indienen voor verlenging van de toetstijd met een kwartier. Dit verzoek dient, vergezeld van een verklaring van een daartoe bevoegd behandelaar, uiterlijk een week voor de start van de cursus bij het organisatiebureau van Schola Medica binnen te zijn. In voorkomende uitzonderingsgevallen waarin het reglement niet voorziet inzake toetsaangelegenheden beslist de programmaleider.

Gedrag

 1. Wanneer een anios tijdens de cursus opvalt door een storende attitude of een onvoldoende kennis- en vaardighedenniveau, spreekt de docent/trainer de anios hierop aan en meldt dit tevens schriftelijk aan de programmaleider.
 2. Bij meerdere meldingen over dezelfde anios aan de programmaleider spreekt deze de betreffende anios daarop aan. Tevens wordt de feedback door de programmaleider schriftelijk gemeld aan de anios en de meldende docent(en).
 3. Bij aanhoudend storend gedrag of bij voortduring van onvoldoende kennis- en vaardighedenniveau kan de coursedirector in overleg met de programmaleider een anios wegsturen. De werkgever van de anios wordt hiervan direct telefonisch én schriftelijk op de hoogte gebracht, met een kopie aan de anios en de betrokken docenten.

Beeldmateriaal

 1. Zie Algemene voorwaarden cursussen Schola Medica.

Annulering

 1. Zie Algemene voorwaarden cursussen Schola Medica.

Gerelateerde documenten:

Onze website plaatst enkel strikt noodzakelijk cookies zodat de website goed werkt en we genereren daarnaast anonieme gebruiksstatistieken. Lees hier hoe we omgaan met jouw privacy en gegevens.