Reglementen

Reglement STARt-up class voor anios

Doelgroep

 1. De anios die gaat werken op een spoedeisende hulp is verplicht om deel te nemen aan een ABCDE-cursus. De STARt-up class voorziet hierin ruimschoots ter voorbereiding op dit werk. Aanmelden kan individueel of via de werkgever en dient tenminste een week (bij voorkeur zes weken) van tevoren te gebeuren via het inschrijfformulier op de website.

Gegevensuitwisseling

 1. De NAW-gegevens en pasfoto van de anios die aan een STARt-up class gaat deelnemen worden door de deelnemer voor aanvang van de betreffende cursus verschaft aan Schola Medica.

De cursus

 1. De STARt-up class is een voltijds cursus en wordt gegeven gedurende aaneengesloten werkdagen. De anios is verplicht dagelijks een presentielijst te tekenen. Afwezigheid wordt gemeld aan de cursuscoördinator die in overleg met de programmaleider van de STARt-up class besluit of door deze afwezigheid afgezien moet worden van certificering.
 2. De cursusdagen beginnen om 08.00 uur en eindigen om 19.00 uur. Afhankelijk van het definitieve programma kan hiervan worden afgeweken.
 1. De anios wordt door het organisatiebureau van Schola Medica ingedeeld in oefengroepen van wisselende samenstelling. De anios is verplicht zich aan deze indeling te houden. Ter identificatie draagt de anios tijdens de cursus duidelijk zichtbaar een badge.
 2. In goed overleg kan de anios op een later tijdstip een gemiste onderdeel inhalen in een volgende STARt-up class. Het inhalen van onderdelen is alleen mogelijk indien er voldoende capaciteit is bij een volgende STARt-up class.
 3. Bij voldoende resultaat van de eindtoetsen ontvangt de anios een certificaat. De geldigheid van het STARt-up class-certificaat is vier jaar.

Voorbereiding

 1. Van de anios wordt verwacht dat hij/zij zich voorbereidt op de cursus. De lesstof is beschikbaar via de website www.scholamedica.nl. Tevens ontvangt de anios een reader. Daarnaast ontvangt de anios voor aanvang van de cursus inlogcodes waarmee e-learningmodules gevolgd kunnen worden. De anios dient de lesstof vóór aanvang van de cursus door te lezen en de e-learningmodules te volgen.

Toetsing en herkansing

 1. De anios is verplicht twee eindtoetsen (theorie en scenario) af te leggen. De eindtoetsen zijn selectief.
 2. De anios met een onvoldoende voor één of beide eindtoetsen van de STARt-up class kan wel beginnen op een afdeling spoedeisende hulp. Het is aan de werkgever van de anios om de consequenties ervan te bepalen met betrekking tot zelfstandig werken op de SEH.
  Een anios die op de afsluitende dag van de STARtclass een onvoldoende scoort op de scenariotoets wordt in de gelegenheid gesteld om op dezelfde dag een herkansingstoets af te leggen. Indien deze toets opnieuw een onvoldoende score oplevert moet op een later tijdstip, doch bij voorkeur binnen twee weken na beëindiging van de STARt-up class, een scenariotoets opnieuw afgelegd worden. De betreffende anios stemt dit af met het organisatiebureau van Schola Medica en zijn/haar werkgever. In het geval van een onvoldoende score op de theoretische eindtoets wordt de betrokken anios door Schola Medica in de gelegenheid gesteld (elektronisch) een herkansingstoets te maken. Dit dient binnen twee weken na afloop van de STARt-up class gerealiseerd te zijn.
 3. Indien de anios niet slaagt voor de herkansingstoets(en) wordt geen certificaat verstrekt en bepaalt de werkgever óf en onder welke voorwaarden de werkzaamheden van de anios voortgang kan hebben.
 4. Indien de anios niet deelneemt aan de eindtoetsen ontvangt de anios geen certificaat.
 5. Bij de theoretische eindtoets van de STARt-up class kan een anios vanwege medische omstandigheden bij het organisatiebureau van Schola Medica een verzoek indienen voor verlenging van de toetstijd met een kwartier. Dit verzoek dient, vergezeld van een verklaring van een daartoe bevoegd behandelaar, uiterlijk een week voor de start van de cursus bij het organisatiebureau van Schola Medica binnen te zijn.
  In voorkomende uitzonderingsgevallen waarin het reglement niet voorziet inzake toets- aangelegenheden beslist de programmaleider.

Gedrag

 1. Wanneer een anios tijdens de cursus opvalt door een storende attitude of een onvoldoende kennis- en vaardighedenniveau, spreekt de docent/trainer de anios hierop aan en meldt dit tevens schriftelijk aan de programmaleider.
 2. Bij meerdere meldingen over dezelfde anios aan de programmaleider spreekt deze de betreffende anios daarop aan. Tevens wordt de feedback door de programmaleider schriftelijk gemeld aan de aios en de meldende docent(en).
 3. Bij aanhoudend storend gedrag of bij voortduring van onvoldoende kennis- en vaardighedenniveau kan de cursuscoördinator in overleg met de programmaleider een anios wegsturen. De werkgever van de anios wordt hiervan direct telefonisch én schriftelijk op de hoogte gebracht, met een kopie aan de anios en de betrokken docenten.

Beeldmateriaal

 1. Zie Algemene voorwaarden cursussen Schola Medica.

Annulering

 1. Zie Algemene voorwaarden cursussen Schola Medica.

Gerelateerde documenten:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?"